Avtalebetingelser

Generelle avtalebetingelser RIR Næring AS

Avtalevilkår

Leveringsbetingelser

1. YTELSER FRA RIR Næring AS

Forskriftsmessig avfallshåndtering fra RIR Næring AS RIR Næring forplikter seg til å ta hånd om de avtalte avfallstyper fra kundes enheter på en miljøtilpasset og forskriftsmessig måte. De avfallstyper som forlater hver enhet skal sluttbehandles ved et godkjent anlegg.

Sikre konkurransedyktige betingelser Avtalen skal sikre konkurransedyktige betingelser og kostnadseffektive løsninger med hensyn til håndtering av alt avfall.

RIR Næring RIR Næring vil til enhver tid søke å oppnå/utvikle miljøriktige avfallsløsninger

Bevegelige helligdager Der henting av avfall på rute faller på en bevegelig helligdag vil avfallet bli hentet nærmeste 2 virkedager før eller etter avtalt hentetidspunkt.

2. YTELSER FRA KUNDE (AVFALLSBESITTER)

2.1 Tømming Alle avtalte/bestilte tømminger faktureres. Ved variable antall enheter belastes det minimum for oppmøte og én enhet.

2.2 Innhold Kunde er ansvarlig for innholdet i avfallsenhetene og renheten av sorterte fraksjoner, og for at avfall ikke sitter fast slik at det vanskeliggjør tømming. Ved feil type avfall vil avviksgebyr tilkomme. 1675,- for feilsortert avfall og 6295,- (priser gjeldende for 2024) dersom det er farlig avfall. Beholdere/containere skal ikke være overfylte/feillastete slik at de ikke kan nettes eller trilles/fraktes uten fare for søl og spill. Avvik vil tilleggs faktureres og ved grov feillasting settes container igjen til den er korrekt lastet av kunden.

2.3 Farlig avfall Farlig avfall som f. eks. olje, batterier, CCA impregnert trevirke, PCB eller annet avfall som i henhold til forskriftene er definert som farlig avfall, må kun kastes i godkjent oppsamlingsutstyr for farlig avfall. Kunde er forpliktet til å deklarere farlig avfall i henhold til gjeldende regler. Avfall som er radioaktivt, eksplosivt eller smittefarlig skal ikke legges i våre beholdere/containere.

2.4 Fakturamottaker og –adresse Kunde skal til enhver tid oppdatere RIR Næring med korrekt fakturamottaker og –adresse.

3. TILGJENGELIGHET

3.1 Forhold Kunde skal besørge tilgjengelighet ved avhenting/tømming av beholdere, containere og komprimatorer. Videre skal kunde informere RIR Næring om alle typer endringer som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten.

3.2 Beholderbehandling Hvis tømming av beholdere i vesentlig grad forsinkes av lang trilleavstand, flere etasjer eller låste dører m/ manglende nøkkeltildeling, må det inngås særavtale om tilleggsbelastning, om ikke de 3 nevnte problemstillingene lar seg løse på annen måte.

3.3 Avfall plassert på rampe Hvis avfallet er plassert på rampe, er det kundes ansvar å påse at hentestedet må være utstyrt med løftebord eller annen tilsvarende løsning, som medfører at avfallsenheten enkelt kan transporteres ned til det planet hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.4 Bratt trillelengde Hvis helningsvinkelen på transportbanen er for bratt, slik at beholderen blir for tung å trille, er det kundes ansvar å sørge for at avfallsenhetene befinner seg på et plan hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.5 Beholderkomprimator/rullekomprimatorer Beholdere til beholderkomprimatorer og rullekomprimatorer, må være tatt ut av komprimatoren for å bli tømt.

3.6 Emballasjepresser Papp- og plastballer må være tatt ut av pressenheten, og være tilgjengelig for henting med jekketralle.

3.7 Plassering av oppsamlingsutstyr Kunde er ansvarlig for at oppsamlingsutstyr plasseres på underlag som ikke hindrer/forsinker tømming. Leietaker har ansvar for at avfallsbeholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveie fra oppsamlingsplass eller hentested, og sørge for å etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av avfallsbeholderen og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Avfallsbeholdere med hjul må plasseres slik at hjulene ikke fryser fast i underlaget.

4. AVVIK OG ERSTATNINGSANSVAR

4.1 Avvik Avvik fra avtalen vil tilleggs faktureres.

4.2 Mislighold Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den part som rammes av misligholdet heve avtalen med skriftlig varsel og kreve erstatning for det direkte tap han er påført ved misligholdet. Før avtalen heves endelig skal parten som ønsker heving innkalle til et forhandlingsmøte, hvor partene forsøker å finne en løsning som medfører at kontraktsforholdet kan fortsette.

4.3 Ødelagt beholder Hvis en beholder/container blir ødelagt grunnet behandling som kunde forstod eller burde ha forstått var ødeleggende, erstattes skaden av kunde

4.4 Forsvunnet beholder/container Beholdere/containere som forsvinner fra sitt utplasseringssted erstattes i sin helhet av kunde.

5. PRISREGULERINGER

5.1 Endring i priser Prisen på avfall kan reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende avgifts- og gebyrsatser. Sortert avfall kan reguleres ihht. utviklingen i nasjonale/internasjonale markeder.

5.2 Endringer fra materialselskapene Dersom det skjer vesentlige endringer fra materialselskapene, som endrer markedsprisene, kan RIR Næring justere prisene uten varsel.

5.3 Transport Transportprisen reguleres årlig i henhold til siste års generelle utvikling.

5.4 Leie Leiepriser reguleres etter gjeldende prisliste eller etter avtalte pris.

Prisvarsel finnes her

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1 Forfall Netto pr.14 dager, dersom annet ikke er avtalt.

6.2 Forsinkelsesrente Uomtvistede fakturaer som utbetales for sent, vil bli renteberegnet etter bestemmelsene i lov om forsinkelsesrente.

7. REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager fra reklamasjonsgrunnlaget oppstod.

8. KREDITTVURDERING

Hvis resultatet av RIR Næring sin rutinemessige kredittvurdering skulle tilsi det, kan RIR Næring si opp avtalen med én mnd. varsel.

9. FORCE MAJEURE

Dersom det oppstår en situasjon som etter norsk rett må betraktes som Force Majeure, suspenderes plikten til oppfyllelse for den part som rammes av situasjonen. Situasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold for å kunne påberopes. Den andre parts forpliktelse suspenderes i samme periode. Så snart situasjonen faller bort eller ikke lenger kan betraktes som Force Majeure, gjenoppstår plikten til oppfyllelse.

10. TVISTER

Alle tvister med grunnlag i denne avtalen skal innen 3 måneder søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem skal saken avgjøres ved voldgift.