ISO-sertifisering

RIR Næring er ISO sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

Gjennom ISO-sertifiseringen har vi forpliktet oss til å arbeide med:

  • Kontinuerlige forbedringer
  • Forebygging av uhell og hendelser som kan føre til skade på personell, ytre miljø og materiell
  • Identifisere og overholde lovpålagte krav
  • Identifisere og overholde kundekrav
  • Sikre at alle medarbeidere overholder kravene som er satt

Dette skal vi oppnå gjennom blant annet å:

  • Legge vekt på sikkerhet som et delegert ansvar fra daglig leder til hver enkelt ansatt
  • Arbeide systematisk med å identifisere risiko i vår virksomhet og iverksette forebyggende tiltak
  • Sørge for at alle ansatte har den nødvendige kompetanse og andre forutsetninger for å utføre arbeidet på en måte som er i samsvar med våre krav til sikkerhet
  • Avviksrapportering og avviksbehandling skal sørge for å forbedre våre operasjonelle prosedyrer